Päästerühmast

Vabatahtlik Reservpäästerühm (RPR) moodustati 2002. aastal Tallinna Tuletõrje-ja Päästeameti juurde. Alates 2005. aastast tegutseme iseseisva mittetulundusühinguna ja meie keskseks tegutsemispiirkonnaks on Põhja-Eesti. Päästerühma kuulub 202 liiget, sh 26 koerajuhti, kes tegelevad päästekoertega. 

RPR missioon on ohuolukorras hakkamasaavate inimeste arvu suurendamine ja inimelude, keskkonna ning vara päästmine.

RPR liikmed tegutsevad vabatahtlikkuse alusel. RPR liikmed saavad vastavalt oma oskustele, huvidele ja aktiivsusele liituda erinevate gruppidega. 2017 aastast alates on päästerühma tegevus jaotunud kolme põhisuuna vahel: reageerimine, ennetamine, valvamine. RPR liikmed jagunevad omakorda 4 põhigruppi ja 4 tugivaldkonda. Põhigrupid on: esmaabigrupp, otsingugrupp, päästegrupp ja veegrupp. Tugivaldkonnad hoolitsevad rühma organisatoorse töö toimimise eest ja nendeks on: personalivaldkond, IT-valdkond, avalike suhete valdkond ja logistikavaldkond.

RPR reageerib ainult Päästeametilt või Politsei- ja Piirivalveametist tulnud kutsetele. RPR osaleb peamiselt suurõnnetustel (metsapõleng, õlireostus, tulekahju, varing), aitab politseid kadunud inimeste otsingul ja teeb samuti nii vee- kui tuleohutusalast ennetustööd.

Comments are closed.